top of page

Privacy

Inleiding

The Conscious Equestrian geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontstane samenwerkingen, projecten en evenementen van The Conscious Equestrian. Met dit privacybeleid beschrijft The Conscious Equestrian welke persoonsgegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door aan ons verstrekte persoonsgegevens. Bij vragen heeft over privacybeleid van The Conscious Equestrian kun je via de contact pagina contact opnemen.


Gegevensverwerking

The Conscious Equestrian verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de website, wanneer je deelneemt aan een evenement of wanneer je samenwerkt met The Conscious Equestrian. Persoonsgegevens die wij in het kader van het bovenstaande verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je te registreren op deze website, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website. 


The Conscious Equestrian verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;

 • Verzenden van een nieuwsbrief;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en evenementen;

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.   


The Conscious Equestrian analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. The Conscious Equestrian verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens zolang je klant bent bij of samenwerkt met The Conscious Equestrian. Dit betekent dat wij persoonsgegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken of samen wilt werken. 


Delen van persoonsgegevens

T.C.E. deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Conscious Equestrian blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 


De website is tot stand gekomen met ondersteuning en webhosting van YourHosting en Wix.com. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Metagegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


YourHosting en Wix.com hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. YourHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. YourHosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wijzigingen in het privacybeleid

The Conscious Equestrian behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op haar website publiceert zij altijd de actuele versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Privacy: Text
bottom of page